certifierad ehandel
Du har inga produkter i varukorgen.

Köpvillkor

Köpvillkor
Betalningsvillkor är 10 dagar netto om ej annat överenskommet. Dröjsmålsränta debiteras enligt lag. Lagstadgad kravavgift 50 kronor debiteras vid påminnelse. Anmärkningar på fakturan ska ske inom 8 dagar från ankomstdag. Äganderättsförbehåll gäller för varor sålda på kredit till dess att de är till fullo betalda. Alla priser hos Nordic Cleanware AB reserverar oss för eventuella valutaförändringar och tryckfel.

Hyresvillkor

 • Åkbara maskiner levereras och hämtas alltid av uthyraren.
 • Frakt enligt gällande zontaxa.
 • Hyran skall erläggas i enlighet med normala rutiner för fakturering alt. kontant betalning.
 • De levererade föremålen förblir uthyrarens egendom.
 • Hyrestagaren är införstådd med att det vid straffansvar är förbjudet för honom att sälja, pantsätta eller på annat sätt avhända sig egendomen eller delar därav.
 • Det åligger hyrestagaren att väl vårda egendomen, att skydda den mot onormal förslitning samt att hålla den försäkrad på villkor som uthyraren godkänner. Om hyrestagaren ej visar att försäkring gäller, äger uthyraren teckna försäkring på hyrestagarens bekostnad.
 • Uppkommer förlust eller skada under hyrestiden, är uthyraren berättigad att lyfta försäkringsersättningen.
 • Vid förlust eller skada på egendomen åligger det hyrestagaren att omedelbart underrätta uthyraren.
 • Använd endast till maskintypen avsedda kemikalier. Vid våtsugning – använd alltid skumdämpare.
 • Rengöring av maskinen ålägges hyrestagaren. Rengöring av objekt som är onormalt smutsiga eller har ej tömda behållare vid återlämnandet, debiteras hyrestagaren.
 • Hämtning innan kl. 12.00 skall återlämnas innan kl. 12.00 dagen efter.
 • Hämtning efter kl. 12.00 skall återlämnas innan kl. 16.00 dagen efter.
 • Hyra fredag – måndag räknas som 2 dygn. Vid hämtning fredag em. skall maskinen återlämnas innan kl. 12.00 på måndag, annars räknas detta som 3 dygn.
 • Uthyraren ansvarar inte för handhavandefel.
 • Slitagedelar, t.ex. gummiblad, debiteras enligt gällande prislista.
 • Arbete samt restid tillkommer.
 • Skulle under hyrestiden utmätning, kvarstad e d avseende varorna komma ifråga, åligger det hyrestagaren att uppvisa detta avtal för kronofogdemyndigheten och omedelbart underrätta uthyraren härom.
 • Parterna skall underrätta varandra om ändringar i sin firma, adress eller uppehållsort.
 • Uthyraren förbehåller sig rätten att avhämta maskinen om hyrestagaren mer än fem dagar dröjt med att erlägga förfallen del av hyran, ävensom i fall då hyrestagaren skulle äventyra uthyrarens säkerhet genom att bryta mot andra åtaganden enligt detta kontrakt. Detta skall dock inte innebära att hyrestagaren friskrives från ett erlägga hyra under den tid som ovan avtalats.
 • Tvist i anledning av detta avtal skall handläggas vid Malmö Tingsrätt i den för förenklade tvistemål stadgade ordningen.

Garantivillkor
Grundgaranti 12 månader
För samtliga garantiåtaganden enligt ovan gäller följande villkor:
§ 1
Leverantören ansvarar inte för skador som uppstått genom ovarsam behandling, dålig skötsel, felaktig användning
eller genom normalt slitage, ej heller för följdskador eller inkomstbortfall som har samband med fel på
maskinerna.
§ 2
Leverantören ansvarar inte för skador som uppkommit genom att ej rekommenderade tillsatsmedel använts eller
att gällande föreskrifter för dosering inte följts, ej heller för skador som uppkommit genom att maskinen frusit
sönder p.g.a. kvarstående vatten eller att vatten med för hög temperatur använts.
§ 3
Leverantören ersätter inte skador och fel som uppstått vid transport. Alla ersättningsanspråk skall i detta fall
framställas, av kunden, direkt till transportföretaget.
§ 4
Garantin gäller inte om ingrepp i maskinen eller dess elektronikenheter har utförts av annan än av leverantören
godkänd serviceverkstad.
§ 5
Garantin gäller inte för skador på elektronikenheter eller elkomponenter som orsakats av yttre omständigheter
såsom spänningsfall eller onormalt höga spännings-toppar.
§ 6
Garantin omfattar inte förslitningsdetaljer såsom gummiblad, stänkskydd, slangar, slangkopplingar, munstycken,
filter, påsar, packningar, drivremmar, borstar, rondeller, kolborstar i elmotorer, däck etc. om det inte uppenbart
kan påvisas att delen varit behäftad med tillverkningsfel.
§ 7
Garantireparation skall alltid utföras av leverantören godkänd serviceverkstad.
§ 8
Vid åberopande av garanti skall alltid leveransdatum kunna styrkas genom uppvisande av följesedel, fakturakopia
el. motsvarande. För batterimaskiner gäller uppvisande av garantibevis.

Produktkategorier