Villkor

Köpvillkor

 • Betalningsvillkor är 10 dagar netto om ej annat överenskommits.
 • Anmärkningar på fakturan ska ske inom 8 dagar från ankomstdag.
 • Lagstadgad kravavgift på 60 kr debiteras vid betalningspåminnelse.
 • Dröjsmålsränta debiteras enligt lag.
 • Kunden kan betala köpet med Payson, enligt nedan. Vid betalning med Payson är betalningsdatum samma som beställningsdatum. Om en betalning inte godkänns är kunden skyldig att senast tio dagar efter mottagandet av varan betala varan och eventuellt uppkomna kostnader. Sådana kostnader är bland annat kostnader som uppkommit på grund av att kontokortsbetalningen inte godkändes.
 • Äganderättsförbehåll gäller för varor sålda på kredit till dess att de är till fullo betalda.
 • Begränsad retur- och avbeställningsrätt tillämpas. Ångerrätt gäller ej vid köp från företagskund.
 • Kreditering sker med upp till 70% av varuvärdet efter av oss godkänd retur.
 • Alla priser hos Nordic Cleanware AB är inklusive moms.
 • Vi reserverar oss för eventuella valutaförändringar och tryckfel.
 • Enligt distansavtalslagen har kund som är konsument alltid rätt att ångra sitt köp utan någon speciell anledning därtill inom 14 dagar från det att kunden mottagit varan/varorna.
 • Betalning sker enkelt och tryggt med Payson. Slutför köpet direkt med VISA, MasterCard samt de svenska bankerna Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Skandiabanken och Sparbanken Syd. Payson håller höga säkerhetskrav och för alla kortbetalningar används 3D-secure teknik. Läs mer här: www.payson.se
 • Lageravgift på 499kr debiteras om färdig maskin på service ej hämtas inom 14 arbetsdagar.

Leveransvillkor

 • Fritt vårt lager (EXW) eller enligt överenskommelse.
 • Leverans sker med företagspaket till angiven adress mellan kl. 8:00-16:00.
 • Beställningar som inkommit innan kl. 10:00 levereras normalt efter 1-3 arbetsdagar på lagerhållna produkter.
 • Frakt debiteras enligt gällande prislista eller enligt överenskommelse.
 • Fri frakt överstigande ett ordervärde på 995 kr exklusive moms gäller endast order lagda via hemsidan som skickas med företagspaket utan tilläggstjänster. Fri frakt överstigande ett ordervärde på 995 kr exklusive moms gäller endast order inom Sverige och till kunder utan separata rabattavtal.
 • Kan order ej fullevereras vid överenskommen tidpunkt sker delleverans.
 • Delleverans sker till samma villkor som om ordern levererats i en sändning.
 • Kostnad för emballage kan tillkomma.
 • EUR-pallar debiteras med 150 kr/pall för kunder som ej kan returnera pallen direkt vid leverans eller enligt separat överenskommelse.
 • Vid icke uthämtade paket tillkommer en avgift på 200 kr exklusive moms.

Hyresvillkor

 • Uthyrning sker endast till företag och ej till konsumenter.
 • Åkbara maskiner levereras och hämtas alltid av uthyraren.
 • Frakt enligt gällande zontaxa.
 • Hyran skall erläggas i enlighet med normala rutiner för fakturering alt. kontant betalning.
 • De levererade föremålen förblir uthyrarens egendom.
 • Hyrestagaren är införstådd med att det vid straffansvar är förbjudet för honom att sälja, pantsätta eller på annat sätt avhända sig egendomen eller delar därav.
 • Uthyraren ansvarar inte för kostnader och vitesföreläggande som uppstår för hyrestagaren vid eventuellt driftsstopp.
 • Det åligger hyrestagaren att väl vårda egendomen, skydda den mot onormal förslitning samt hålla den försäkrad på villkor som uthyraren godkänner.
 • Om hyrestagaren ej visar att försäkring gäller, äger uthyraren teckna försäkring på hyrestagarens bekostnad.
 • Uppkommer förlust eller skada under hyrestiden är uthyraren berättigad att lyfta försäkringsersättningen.
 • Vid förlust eller skada på egendomen åligger det hyrestagaren att omedelbart underrätta uthyraren.
 • Använd endast till maskintypen avsedda kemikalier. Vid våtsugning – använd alltid skumdämpare.
 • Rengöring av maskinen ålägges hyrestagaren. Rengöring av objekt som är onormalt smutsiga eller har ej tömda behållare vid återlämnandet, debiteras hyrestagaren.
 • Hämtning innan kl. 12.00 skall återlämnas innan kl. 12.00 dagen efter.
 • Hämtning efter kl. 12.00 skall återlämnas innan kl. 16.00 dagen efter.
 • Hyra fredag – måndag räknas som 2 dygn. Vid hämtning fredag eftermiddag skall maskinen återlämnas innan kl. 12.00 på måndag, annars räknas detta som 3 dygn.
 • Uthyraren ansvarar inte för handhavandefel.
 • Slitagedelar, till exempel gummiblad, debiteras enligt gällande prislista.
 • Arbete samt restid tillkommer.
 • Skulle under hyrestiden utmätning, kvarstad eller dylikt avseende varorna komma ifråga, åligger det hyrestagaren att uppvisa detta avtal för kronofogdemyndigheten och omedelbart underrätta uthyraren härom.
 • Parterna skall underrätta varandra om ändringar i sin firma, adress eller uppehållsort.
 • Uthyraren förbehåller sig rätten att avhämta maskinen om hyrestagaren mer än fem dagar dröjt med att erlägga förfallen del av hyran, även som i fall då hyrestagaren skulle äventyra uthyrarens säkerhet genom att bryta mot andra åtaganden enligt detta kontrakt. Detta skall dock inte innebära att hyrestagaren friskrives från ett erlägga hyra under den tid som ovan avtalats.
 • Tvist i anledning av detta avtal skall handläggas vid Malmö Tingsrätt.

Garantivillkor

Grundgaranti 12 månader och Nordic Cleanware AB följer tillverkarens garantivillkor på sålda produkter. På utfört servicearbete ger Nordic Cleanware AB 3 månaders garanti.

För samtliga garantiåtaganden gäller följande villkor:

§ 1
Leverantören ansvarar inte för skador som uppstått genom ovarsam behandling, dålig skötsel, felaktig användning eller genom normalt slitage, ej heller för följdskador eller inkomstbortfall som har samband med fel på maskinerna.
§ 2
Leverantören ansvarar inte för skador som uppkommit genom att ej rekommenderade tillsatsmedel används eller
att gällande föreskrifter för dosering inte följts, ej heller för skador som uppkommit genom att maskinen frusit sönder p.g.a. kvarstående vatten eller att vatten med för hög temperatur använts.
§ 3
Leverantören ersätter inte skador och fel som uppstått vid transport. Alla ersättningsanspråk skall i detta fall framställas, av kunden, direkt till transportföretaget.
§ 4
Garantin gäller inte om ingrepp i maskinen eller dess elektronikenheter har utförts av annan än av leverantören godkänd serviceverkstad.
§ 5
Garantin gäller inte för skador på elektronikenheter eller elkomponenter som orsakats av yttre omständigheter såsom spänningsfall eller onormalt höga spänningstoppar.
§ 6
Garantin omfattar inte förslitningsdetaljer såsom gummiblad, stänkskydd, slangar, slangkopplingar, munstycken, filter, påsar, packningar, drivremmar, borstar, rondeller, kolborstar i elmotorer, däck etc. om det inte uppenbart kan påvisas att delen varit behäftad med tillverkningsfel.
§ 7
Garantireparation skall alltid utföras av leverantören godkänd serviceverkstad.
§ 8
Vid åberopande av garanti skall alltid leveransdatum kunna styrkas genom uppvisande av följesedel, fakturakopia el. motsvarande. För batterimaskiner gäller uppvisande av garantibevis.

Retur & reklamation

Retur

 • Begränsad retur- och avbeställningsrätt tillämpas. ”Öppet köp” gäller ej.
 • Vid retur av gods kontakta oss på info@cleanware.se (alternativt 040-293830) för registrering och leveransinstruktioner senast åtta dagar efter godsets mottagande.
 • Retur av gods förutsätter att produkten och emballage är i oskadat skick.
 • Returfrakt betalas av kunden.
 • Kreditering sker till 70% av varuvärdet vid godkänd retur.
 • Beställningsvaror och utgående produkter får inte returneras.
 • Produkter med begränsad hållbarhet måste returneras inom åtta dagar.
 • Returer som skickas tillbaka utan tidigare kontakt och registrering hos oss returneras till kunden omgående med mottagarfrakt.
 • Vid garantiärenden på produkter köpta av näringsidkare tillämpas köplagen. Köparen bekostar alltid frakt till oss för garantibedömning.

Reklamation

 • Vid leveransreklamation (transportskadad vara) kontakta oss på info@cleanware.se (alternativt 040-293830) för registrering och leveransinstruktioner senast åtta dagar efter godsets mottagande.
 • Produkten ska returneras i originalförpackning inkl. alla ev. tillbehör.