Verksamhetspolicy

Nordic Cleanwares ledord är engagemang, kunskap och erfarenhet och vår ambition är skapa hållbara lösningar som effektiviserar våra kunders arbete. Vårt arbete och våra produkter påverkar människors miljö, varför vi måste vara lyhörda för kundens behov och önskningar och göra vårt bästa för att tillmötesgå dem.

Våra grundprinciper

 • Framtiden innebär för oss en möjlighet till utveckling av vårt sortiment, våra arbetssätt och oss själva.
 • Våra principer och regler är grunden för det vi gör och lagstiftningen är alltid ett minimikrav.
 • Våra medarbetare är vår största tillgång och löpande komptensutveckling är därför en av nycklarna till vår framgång.
 • Vårt engagemang är en självklarhet för att skapa och driva en framgångsrik verksamhet och en trivsam arbetsplats.

Kvalitet

 • Vi ska vara lyhörda för våra kunders behov och med effektiva lösningar bidra till att dessa täcks.
 • Vi ska arbeta kontinuerligt med att förbättra våra arbetssätt och våra processer, så att våra kunders förväntningar och krav tillfredställs.
 • Vi ska löpande ha en aktiv och öppen dialog med våra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte.

Miljö

 • Vi ska kännetecknas av en modern medvetenhet beträffande miljöansvar och miljövändligt handlande, såväl för våra produkter såsom våra tjänster och hur de framställs.
 • Vi ska arbeta aktivt med att förbättra vår miljöprestanda kopplat till våra produkter och tjänster.
 • Vi ska alltid främja arbetsätt och processer som innebär återanvändning och återvinning.
 • Vi ska alltid sträva efter att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt för att förebygga risker för föroreningar och incidenter.

Arbetsmiljö

 • Vår arbetsmiljö ska präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet och vi skall tillsammans verka för en stimulerande arbetsmiljö.
 • Våra värderingar, omtanke, respekt och öppenhet ska utgöra grunden i vårt personalarbete.
 • Genom löpande arbete med risker och möjligheter som omsätts i tydliga handlingsplaner, skall vi skapa en trygg och attraktiv arbetsplats.